Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KIVALO Art 1. Algemene bepalingen. Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via het platform KIVALO, uitgebaat door Kivalo BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Statiestraat 16, 2920 Kalmthout, met ondernemingsnummer 0757.854.763 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), tel: [03 609 57 33], e-mail: support@kivalo.be (“Kivalo”). Kivalo is een online software platform (het “Platform”) waarop cadeaubonnen worden aangeboden door gemeenten en door ondernemingen (de “Aanbieders”). Cadeaubonnen kunnen worden aangekocht door consumenten dan wel ondernemingen die zich geregistreerd hebben op het Platform (de “Gebruikers”). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers die zich registreren op het Platform. Door zich te registeren op het Platform, erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden wanneer hij gebruik maakt van de diensten aangeboden door het Platform. Kivalo behoudt zich de mogelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen of te vernieuwen. De van toepassing zijnde Gebruiksvoorwaarden zijn deze die van toepassing zijn op het moment dat de Gebruiker een bestelling plaatst via het Platform. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. Art. 2. Totstandkoming van de overeenkomst. De Gebruiker kan cadeaubonnen aangeboden door de Aanbieder aankopen via het Platform. Kivalo faciliteert slechts het aanbieden en verkopen van cadeaubonnen middels het Platform en is op geen enkele manier betrokken bij de overeenkomst die rechtstreeks tot stand komt tussen de Gebruiker en de Aanbieder. Kivalo geeft geen garanties met betrekking tot de cadeaubonnen die op het Platform worden aangeboden. De aankoop en het gebruik van de cadeaubon is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de Aanbieder, die ter beschikking kunnen gesteld worden op het Platform. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker om deze algemene voorwaarden van de Aanbieder te raadplegen alvorens de Gebruiker tot de aankoop van een cadeaubon overgaat. Kivalo is geenszins verantwoordelijk voor schade die de Gebruiker lijdt en die te wijten is aan het niet beschikbaar stellen van algemene voorwaarden door de Aanbieder dan wel het niet raadplegen van algemene voorwaarden van de Aanbieder door de Gebruiker. Art. 3. Bestelling. Om een cadeaubon aan te kopen, dient de Gebruiker zich op het Platform te identificeren aan de hand van de invulling van zijn adres- en facturatiegegevens in een elektronisch contactformulier (hierna het “Contactformulier”). De gegevens ingevuld op het Contactformulier dienen steeds actueel en waarheidsgetrouw te zijn. De gegevens op het Contactformulier kunnen niet meer gewijzigd worden nadat de bestelling werd gevalideerd. Op het moment dat de Gebruiker op “Bestelling bevestigen” of een soortgelijke knop klikt, komt de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Aanbieder tot stand. De bestelling is compleet en de overeenkomst definitief van zodra de betaling door de Aanbieder werd ontvangen. Zolang de Aanbieder de betaling niet heeft ontvangen, wordt de bestelling niet verwerkt en niet uitgevoerd. Indien de door de Gebruiker verstrekte informatie onvolledig of foutief blijkt te zijn, zal Kivalo alle aansprakelijkheid omtrent een fout of vertraging in de levering, afwijzen. Ook in geval van fysieke dan 1 wel elektronische onbereikbaarheid van het opgegeven adres voor het bezorgen van de cadeaubon is Kivalo niet aansprakelijk voor een onvoltooide levering. Art. 4. Prijs, betaling en levering. De prijzen van de cadeaubonnen weergegeven op het Platform worden uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW, maar exclusief service-, verzendings- en transactiekosten. Deze kosten worden uiterlijk op het moment dat de Gebruiker de bestelling kan bevestigen, weergegeven. Geen andere kosten dan weergegeven bij de bestelling worden aangerekend. De prijs zoals weergegeven bij de bestelling op het Platform is de totale prijs. De totale prijs die voor de cadeaubon wordt betaald kan dus hoger zijn dan de prijs voor de cadeaubon zelf. De totale prijs van de bestelling is onmiddellijk betaalbaar na totstandkoming van de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Aanbieder. De bestelling zal pas definitief geaccepteerd zijn nadat de betaling door de Gebruiker werd uitgevoerd en de gelden werden ontvangen door de Aanbieder. Nadat de betaling werd ontvangen door de Aanbieder, ontvangt de Gebruiker de cadeaubon per e-mail. De e-mail wordt verstuurd naar het e-mailadres dat de Gebruiker heeft ingevuld in het Contactformulier. Art. 5. Veilig betalen. Behoudens indien daarvan schriftelijk wordt afgeweken door Kivalo, vindt de betaling onmiddellijk plaats via de online betaalservice van Mollie BV volgens de aldaar ter beschikking gestelde betaalmodaliteiten. De algemene voorwaarden van voormeld betaalsysteem zijn van toepassing op de betaling en kunnen worden teruggevonden via de volgende link https://www.mollie.com/be/user-agreement. Kivalo is geen partij in de relatie tussen de Gebruiker en het betaalsysteem. Art. 6. Herroepingsrecht. In toepassing van artikel VI53, 1° en 13° Wetboek Economisch beschikt U niet over een Herroepingsrecht bij de aankoop van een Voucher. Dit is logisch, aangezien u onmiddellijk in het bezit wordt gesteld van de code om het voordeel verbonden aan de Voucher te gebruiken. U hebt bij registratie Uw toestemming dan ook gegeven met een onmiddellijk uitvoering en het verlies van dit Herroepingsrecht. Art. 7. Aansprakelijkheid. Het Platform wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin het zich bevindt en uitsluitend voor de persoonlijke informatie en gebruik van de Gebruiker. Kivalo geeft geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende het Platform, noch betreffende op het Platform aangeboden producten of diensten waaronder met name inzake niet-namaak, compatibiliteit, veiligheid, juistheid of volledigheid van de producten of diensten. Kivalo biedt geen enkele garantie dat het Platform ononderbroken, stipt, zeker of feilloos zal werken of dat het Platform of de server die de beschikbaarheid verzekert vrij zijn van virussen of bugs of 100% functioneel, juist of betrouwbaar zijn. Indien gebreken in het Platform worden vastgesteld, zal Kivalo naar beste vermogen inspanningen leveren om deze gebreken binnen een redelijk termijn te herstellen. Kivalo kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van het Platform door de Gebruiker. Meer in het bijzonder geeft Kivalo geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie omtrent de beschikbaarheid van het Platform, noch omtrent de compatibiliteit en geschiktheid van de door het Platform gebruikte software met de door de Gebruiker gebruikte apparatuur en software. Kivalo biedt geen enkele garantie omtrent de juistheid van data en prijzen zoals vermeld op het Platform. Het gebruik van het Platform gebeurt op eigen risico van de Gebruiker. Kivalo is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker voor verlies van inhoud of materiaal als gevolg van het uploaden naar of het downloaden van (content op) het Platform. Kivalo verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de informatie, die op het Platform wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. Kivalo biedt echter geen enkele garantie omtrent de juistheid van de informatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen 2 tijdens het bekijken of gebruiken van het Platform door de Gebruiker, behalve indien een grove fout van Kivalo kan worden aangetoond door de Gebruiker. Behoudens in geval van bedrog of zware fout, is Kivalo niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door de Gebruiker. De Gebruiker of de begunstigde van de cadeaubon kan Kivalo niet aansprakelijk stellen voor tekortkomingen, nalatigheden en/of fouten begaan door de Aanbieder in de uitvoering van de cadeaubon. Voor alle andere verlies, letsels of schade zal de aansprakelijkheid van Kivalo beperkt zijn tot de waarde van de cadeaubon, met uitsluiting van enige andere kosten zoals verzendkosten of transactiekosten, die de Gebruiker heeft aangekocht en waarop het verlies, letsel of schade betrekking heeft. Art. 8. Overmacht. Kivalo is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker of enige andere persoon voor het niet nakomen van enige verplichting onder deze Gebruiksvoorwaarden voor zover deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door overmacht, noch voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden als gevallen van overmacht beschouwd: staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, pandemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden, etc. Art. 9. Privacy. Om de correcte uitvoering van de bestelling te kunnen waarborgen, verzamelt Kivalo een aantal gegevens van de Gebruiker, zoals naam, adres, email en telefoonnummer. Deze gegevens worden enkel verzameld aan de hand van het Contactformulier. De gegevens die Kivalo via het Contactformulier verkrijgt, worden zorgvuldig in de beveiligde database van Kivalo opgeslagen. Kivalo gebruikt deze gegevens enkel om de bestelling van de Gebruiker bij de Aanbieder te kunnen uitvoeren. De gegevens van de Gebruiker worden niet voor andere marketingdoeleinden aangewend. De Gebruiker kan tevens te allen tijde zijn rechten onder de geldende privacywetgeving uitoefenen. De Gebruiker dient Kivalo hiervoor te contacteren via privacy@kivalo.be. De bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruiker, is onderworpen aan een aparte privacyverklaring (https://www.iubenda.com/privacy-policy/78398913/legal). Art. 10. Bevoegdheid en toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft. *** 3